Language:Polish (Poland)
 
Translated: 62 of 62 (100 %)
Source text — English Translation — Polish (Poland)
&Macros &Makra
&Macros... &Мakra...
&Start record &Rozpocznij nagrywanie
St&op record &Zakończ nagrywanie
&Cancel record &Anuluj nagrywanie
&Export... &Eksportuj...
&Import... &Importuj...
&Run &Uruchom
Need update CudaText Wymagana aktualizacja CudaText
No macros for export Brak makra do eksportu
Export &to Eksportuj &do
&... &...
Check &all Zaznacz &wszystko
U&ncheck all &Odznacz wszystko
&Export &Eksport
Close Zamknij
Export macros Eksportuj makra
Select some names Wybierz jakieś nazwy
No macros in file
{}

Choose another file?
Brak makr w pliku
{}

Czy chcesz wybrać inny plik?
Macros from Makra z
are recorded in CudaText with version zapisano w CudaText w wersji
Your CudaText has older version Twój CudaText ma starszą wersję

# Your CudaText has older version??

No guarantee of correct working! Nie można zagwarantować poprawnego działania!
Continue import? Kontynuować import?
Import &from Import &z
&Import &Import
Import macros Importuj makra
Import macros: Makra do importu:
Skip duplicates: Pominięte duplikaty:
&Stop record &Zatrzymaj nagrywanie
Show actions Pokaż akc&je
Hot&keys... Skróty &klawiszowe...
Re&name... Z&mień nazwę...
&Delete... &Usuń...
&Run! Uruc&hom!
&Times &Powtórz
&Wait &Czekaj
sec sek
While text c&hanges W trakcie zmiany &tekstu
Until c&aret on last line Do ustawienia kursora w &ostatniej linii

# Until c&aret on last line
# Пока каретка &до посл.строки
# PL: Do ustawienia kursora w ostatniej linii (Not enough space!)

Canc&el record &Anuluj nagrywanie
Ad&just... &Dostosuj...
Macros Makra
Custom dialog Macros Dostosuj okno dialogowe Makra
Height of macro list (min 450) Wysokość listy makr (min 450)
Width of macro list (min 200) Szerokość listy makr (min 200)
Width of action list (min 200, <=0-hide) Szerokość listy akcji (min 150, <=0-ukryj)
Width of buttons (min 150) Szerokość przycisków (min 150)
Max run times (min 100) Maks. liczba uruchomień (min 100)
Select macro Wybierz makro
New name for: {} Nowa nazwa dla: {}
Select other name.
Macro names now are:

Wybierz inną nazwę.
Zajęte nazwy makr:

Delete macro
{}
Usuń makro
{}
Select stop condition Wybierz warunki zatrzymania
Empty record Pusty zapis
Macro name. Tricks: "!NM" overwrite NM, "=NM" show NM in dialog Nazwa makra. Podpowiedź: "!NM" nadpisz NM, "=NM" pokaż NM w oknie dialogowym
Select other name.
Macros names now:

Wybierz inną nazwę.
Zajęte nazwy makr:

No macros: {} Brak makr: {}
Wait &another {} sec Czekaj jeszcze {} sek
Continue &without control Kontynuuj bez kontroli
&Cancel playback [ESC] &Anuluj odtwarzanie [Esc]
Playback macro Odtwórz makro